Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE ALBERT OLSSON SÄLLSKAPET

söndag 5 september 2021. Immanuelskyrkans cafésal.

Närvarande 26 medlemmar, inklusive styrelsen

§1 Ordförande Ingegerd Sahlström öppnade mötet.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Ingegerd valdes till mötesordförande; Pelle Hörmander till sekreterare.

§4 Johanna Nygren och Richard Tholin valdes att justera protokollet.

§5 Verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för 2019/2020 lästes upp och godkändes.

§6 Revisionsberättelse för 2019/2020 godkändes.

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019/2020.

§8 Val av styrelse för år 2021

(det förrättades inga val 2020 på grund av rådande pandemi och inställt årsmöte)

Ingegerd Sahlström valdes till ordförande på 1 år.

Bertil Franck, Pelle Hörmander och Robert Carlsson på 2 år

Ingegerd Gasstorp, Johanna Nygren och Richard Tholin på 1 år

(Agneta Hammarstedt hade avböjt omval)

§9 Val av revisorer: omval av Conny Carlsson och Leif Andersson. Suppleant; Lars Tegnhed

§10 Val av valberedning: omval av Ann-Charlotte Westlund och Christer Harplinger.

§11 Oförändrad årsavgift: 150:- enskild, 200:- familj

§12 Det fanns inga motioner att behandla.

§13 Inga övriga frågor

§14 Ingegerd Sahlström avslutade mötet.

 

Verksamhetsberättelsen för 2019/2020

Läs sidan med Verksamhetsberättelse för Albert Olssonsällskapet 2019/2020