Stadgar

Nedan visas våra stadgar, eller klicka här för att öppna som PDF-dokument. 

Stadgar för Albert Olssonsällskapet

1. Namn
Föreningens namn är Albert Olssonsällskapet.

2. Form
Sällskapet är en ideell förening och står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

3. Syfte och målsättning
Sällskapets syfte är att vårda minnet av Albert Olsson samt tillvarataga och vidga kännedomen om den kulturskatt han givit bygden genom sitt författarskap och sin lärargärning i Harplinge.

4. Medlemskap
Medlemskap erhålles vid inbetalning av medlemsavgift.
Medlem har rösträtt på medlemsmöte och röst- och motionsrätt vid årsmöte.

5. Möten
Medlemsmöte skall utlysas 3 (tre) veckor i förväg.
Årsmöte skall utlysas 3(tre) veckor i förväg och hållas före mars månads utgång.
Styrelsen bestämmer tid, plats och utförande av medlems- och årsmöte.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning.
4. Revisionsberättelse.
5. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter (se punkt 6).
7. Val av revisorer och revisorssuppleant (se punkt 7).
8. Val av valberedning.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Behandling av eventuella motioner.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen minst 2 (två) veckor före årsmötet.

6. Styrelse
Sällskapets styrelse beslutar i löpande frågor och är sidoordnad medlems- och årsmöte.
Styrelsen består av 7 (sju) ledamöter. Inga suppleanter väljes.
Ordföranden väljes för 1 (ett) år, övriga ledamöter för 2 (två) år.
Hälften plus 1 (en) av ledamöterna måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

7. Revision
Årsmötet utser för 1 (ett) år i sänder 2 (två) revisorer och 1(en) revisorssuppleant att granska styrelsens förvaltning.

8. Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret (första januari till sista december).

9. Omröstning
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom i personval, där lotten skiljer.

10. Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

11. Upplösning
Sällskapets upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte).
Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna skall tillgångarna fördelas.
Det sista årsmötet beslutar om fördelning av medel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dessa reviderade stadgar antogs vid årsmötet på Annies gård den 25 mars 2012.